150x100x24 bearing

Contact Now

100 mm x 150 mm x 24 mm SKF 6020-2Z deep groove ball bearings

13000 r/min 12,7
6,72 kN 12,7 mm

100 mm x 150 mm x 24 mm SKF 7020 CE/P4AL1 angular contact ball bearings

100 mm x 150 mm x 24 mm 43,000
90,000 mm 190,000

100 mm x 150 mm x 24 mm SKF 6020-RS1 deep groove ball bearings

380 2,1 mm
380 mm 100 mm

100 mm x 150 mm x 24 mm SKF 6020-Z deep groove ball bearings

1 mm 25 mm
12,8 kN 5 mm

100 mm x 150 mm x 24 mm SKF 7020 CD/P4AL angular contact ball bearings

100 mm x 150 mm x 24 mm 1,34 Kg
36 NBS

100 mm x 150 mm x 24 mm SKF S7020 CE/P4A angular contact ball bearings

41,275 40,386 mm
90,488 mm CX

100 mm x 150 mm x 24 mm SKF 7020 ACE/HCP4AH1 angular contact ball bearings

0,0355 Kg 20
20 20 mm

100 mm x 150 mm x 24 mm SKF 7020 CE/HCP4A angular contact ball bearings

KOYO 0.0
KOYO 131,5 mm

100 mm x 150 mm x 24 mm SKF 7020 ACD/HCP4AL angular contact ball bearings

3700 r/min 1,868 Kg
20 140 mm

100 mm x 150 mm x 24 mm SKF 7020 CD/HCP4A angular contact ball bearings

240 mm 1393 kN
3 mm 24048-MB-W33
1/5